Avery deklaration beträffande REACH

I juni 2007 antog Europeiska kommissionen förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). Avery stöder aktivt förordningens mål som syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö och kommer att uppfylla alla skyldigheter i enlighet med REACH.

Kandidatförteckningen är en lista med ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC - Substances of Very High Concern)
Enligt REACH artikel 33 måste vi informera våra kunder så snart vi av våra leverantörer har fått information om att någon av våra produkter innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns upptaget i kandidatförteckningen.

Artikelnr. / material Ämne CAS-nummer
L7103-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
L7105-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
L7106-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
L7108-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
L7109-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
Naturbruna etiketter av återvunnet material Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9

 

Obs!

REACH förbjuder inte handel med och försäljning av ovannämnda produkter som innehåller dessa särskilt farliga ämnen.
Vid normal användning av produkten föreligger ingen risk och det beskrivs hur den kan användas på ett säkert sätt.

Vi tillhandahåller dessa uppgifter i god tro, baserat på vår aktuella kunskap och erfarenhet. Vi varken garanterar eller tar något som helst ansvar för riktigheten hos uppgifter som ligger utanför vår kontroll eller kännedom.

Kontakta oss

Har du frågor?

Kontakta Avery kundtjänst