Vanliga frågor

Beställning och betalning Leverans och retur Mallar och programvara Produkter och PrintService Kundkonto och inlogg
1. Avery PrintService 2. Avery etikettshop 3. Etiketter i standard förpackningar 4. GHS-etiketter 6. Visitkort 7. T-shirtfilm 8. Averys papper Avery® allmänt

GHS står för ”globalt harmoniserat system” och sätter standarden för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter och blandningar. Systemet har utvecklats av FN för att fastställa enhetliga bedömningskriterier och kommunikation av farliga kemikalier i hela världen och minska potentiella risker för människors och djurs hälsa och för miljön.

Systemet har tre huvuddelar:

 

 • Märkning av farliga ämnen: Faroklassificeringen innehåller konkreta kriterier för klassificering av hälsorisker, fysikaliska faror och blandningar. Det säkerställer mer precisa indikationer på säkerhetsdatabladen.

   

 • GHS-etiketter: Tillverkare, importörer och återförsäljare av kemikalier måste använda etiketter som innehåller standardiserade signalord, piktogram, faro- och säkerhetsanvisningar.

  

 • Säkerhetsdatablad (SDS): Alla leverantörer och tillverkare av kemikalier för kommersiellt bruk är ansvariga för att kunna leverera ett säkerhetsdatablad tillsammans med kemikalien. Formatet på säkerhetsdatabladen är indelat i 16 punkter enligt Reach-förordningen.

 

 • GHS infördes den 1 juni 2015
 •  Från ovanstående datum ska alla blandningar klassificeras och märkas enligt EU-direktiv CLP/GHS
 •  GHS för ämnen: har trätt i kraft

GHS omfattar tillverkare, importörer, återförsäljare (försäljningsenheter) av kemikalier samt alla företag som använder eller bearbetar farliga ämnen.

 

 • Kemikalietillverkare ska genomföra en förnyad klassificering av farliga ämnen – som bygger på ett gemensamt system för kemiska ämnen som definieras enligt GHS. På samma sätt ska säkerhetsdatabladen uppdateras, och farliga ämnen får bara märkas med etiketter som överensstämmer med GHS.

      

 • Importörer och återförsäljare av kemikalier måste säkerställa att importerade och inhandlade farliga ämnen är försedda med GHS-säkerhetsdatablad och -etiketter.

      

 • Arbetsgivare som arbetar med farliga ämnen på sina anläggningar måste se till att säkerhetsdatablad och GHS-etiketter ställs till förfogande för exponerade medarbetare. Medarbetarna ska dessutom utbildas i korrekt hantering av kemikalier.

Företag som framställer kemikalier för utländsk transport måste också följa den brittiska BS5609-standarden. Det är en förutsättning för att uppnå IMDG-certifiering (International Maritime Dangerous Goods) (internationell certifiering för sjötransport av farligt gods).

 

 •  Enligt BS5609 avsnitt 2 ska den otryckta etiketten och häftmedlet genomgå ett test där den sänks ner i saltvatten under 3 månader. Testet omfattar också ett konstgjort vittringstest (saltspray och solljusbestrålning). När en etikett är ”Section 2-certifierad” innebär det att den otryckta etiketten uppfyller BS5609 avsnitt 2.

  

 • BS5609 avsnitt 3 handlar om test av den påsatta etikettens slit- och tryckstyrka. Testet omfattar också ett konstgjort vittringstest (saltspray och solljusbestrålning), som testar etikettens häftmedel och slitstyrka. Testet utförs på etiketter som är tryckta i bestämda tryckmaskiner.

 

 • Även när det inte handlar om sjötransport är man på den säkra sidan med ett BS5609-certifierat etikettmaterial, eftersom det förblir intakt och oblekt när det utsätts för vatten eller solljus. Väderbeständiga etiketter från Avery är BS5609 Section 2-certifierade.

Om det inte finns något krav på BS5609 Section 3-certifiering kan en vanlig färglaserskrivare användas till Averys väderbeständiga etiketter för att uppnå en utmärkt hållbarhet. Kontrollera alltid tryckmaskinens/skrivarens inställningar för att säkerställa bästa resultat.

Om det finns krav om BS5609 Section 3-certifiering ska en speciell tryckmaskin användas, som uppfyller kraven enligt certifieringen.


När en farlig kemikalie märkt med en GHS-etikett levereras till ett företag ska etiketten bevaras. Om kemikalierna fylls på en annan behållare (t ex. tank eller sprayburk) som förvaras på företaget kan arbetsgivaren besluta att den nya behållaren ska märkas med samma information som den ursprungliga GHS-etiketten eller säkerhetsdatabladet. Arbetsgivaren kan också välja ett alternativt system som NFPA eller HMIS för märkning. I sådana fall är det arbetsgivarens ansvar att informationen i det alternativa systemet är i linje med GHS-etiketten, och att medarbetarna känner till de fysiska farorna och hälsoriskerna.

Om en kemikalie i samband med ett arbetsflöde överförs till en annan bärbar behållare och behandlas av samma person anses det som ”omedelbar användning”, och det finns inget krav på märkning av behållaren.

Ja. Även i de fall där ett farligt ämne fylls på en liten flaska ska säljaren/återförsäljaren fästa en GHS-etikett direkt på behållaren med det farliga ämnet om den ska transporteras. Det räcker inte med att endast märka den yttre transportförpackningen.

Om kemikalietillverkaren kan dokumentera att det inte är möjligt att fästa en etikett (t.ex. en etikett som ska vikas eller dras ut) med den GHS-information som krävs, ska det farliga transportgodset innehålla minst följande information:

 

 • Produktnamn
 • Tillhörande piktogram
 • Tillverkarens namn och telefonnummer
 • Signalord
 • En förklaring om att fullständig information om kemikalien framgår av behållarens yttre förpackning


Dessutom måste förpackningen uppfylla följande krav:


Förpackningen innehåller all nödvändig GHS-information och måste förvaras intakt (får inte rivas av eller utsättas för blekning).
Information om att den lilla behållaren förvaras i förpackningen med den kompletta GHS-informationen.
Det måste säkerställas att förpackningen också uppfyller andra tillämpliga standarder (t.ex. att den inte får vara brandfarlig om innehållet är lättantändligt).

Ja. De väderbeständiga etiketterna från Avery är perfekta för alla ändamål där lång livslängd och särskilt hög vidhäftningsförmåga är ett krav, både inomhus och utomhus. De rivfasta etiketterna kan användas i och under vatten och är motståndskraftiga mot kemikalier, nötning, väderpåverkan, UV-strålar och temperaturpåverkningar. De kan t.ex. användas till följande:

 

 •  Faroanvisningar och varningsskyltar
 •  Varningsskyltar vid svetsning
 •  Märkning på tunnor och tankar
 •  Fästning på fordon
 •  Märkning på offshore-utrustning
 •  Utomhusskyltning


Ja. D.O.T-etiketter ska än så länge fästas på transportemballagens utsida och uppfylla riktlinje 49CFR 172, avsnitt E, från amerikanska Department of Transportation (DOT).

Enligt OSHA kan både D.O.T- och GHS-piktogrammet för samma farorisk anges på en etikett. Där D.O.T-diamanten ska fästas på emballaget för alla farliga kemikalier finns det inget krav om märkning med D.O.T-diamanten på mindre behållare förpackade i större transportemballage, men däremot krav om påföring av GHS-piktogram.

I diagrammet nedan kan du se ett exempel på de viktigaste delarna av en GHS-etikett:

GHS etiket

(A) ProduktnamnProduktnamnet ska matcha produktbeteckningen på SDS.

(B) Signalord
Anger den ungefärliga risknivån.

(C) Faroangivelser, H-fraserBeskriver farans typ.

(D) Piktogram
Symboler för varning för hälsorisker, fysikaliska faror och miljöfaror.

(E) Identifiering av leverantörenDistributör: namn, adress, telefonnummer till leverantören.

(F) Skyddsangivelser, P-fraser

 

GHS og CLP piktogrammer